POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. PRZEPISY OGÓLNE.

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora strony www.ervet.pl („Serwis”) będącego właścicielem Serwisu.

1.2. Dane osobowe przekazywane są przez Użytkowników dobrowolnie Administratorowi za pośrednictwem Serwisu i są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

1.3. Administrator deklaruje gotowość podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, wprowadzania udoskonaleń w działalności oraz prowadzenia stałego nadzoru procesów przetwarzania danych osobowych. Ponadto, w przypadku wystąpienia incydentów zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych, Administrator obowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie bądź zminimalizowanie ewentualnych negatywnych konsekwencji oraz zapobieżenie podobnym incydentom w przyszłości.

 1. DEFINICJE I SKRÓTY

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności zwroty i wyrażenia będą miały przypisane im poniżej przez Strony następujące znaczenie:

2.1. Administrator – oznacza osobę fizyczna lub prawną, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; w przypadku niniejszej Polityki Prywatności przez Administratora rozumie się Właściciela Serwisu.

2.2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

2.3. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

2.4. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu www.ervet.pl na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa świadczone są usługi drogą elektroniczną;

2.5. Serwis – strona internetowa www.ervet.pl (oraz wszystkie powiązane witryny kontrolowane) należące do Właściciela serwisu.

2.6. UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych;

2.7. PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organ nadzorczy w rozumieniu RODO;

2.8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2.9. Ustawa – Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).III.

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Możecie się z Państwo skontaktować z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.ervet.pl bądź wysyłając wiadomość na adres e-mail: ervetinfo@gmail.com

 1. ZBIERANE DANE

4.1. Administrator zbiera dane osobowe w związku z korzystaniem z Serwisu, w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Internetowej, jak również w przypadku subskrypcji newslettera.

4.2. W przypadku korzystania z Serwisu, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, podając tym samym następujące dane osobowe:

4.2.1. Adres e-mail;

4.2.2. Imię

4.3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Internetowej, Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

4.3.1. Adres e-mail;

4.3.2. Imię

4.4. W przypadku zapisu do newslettera, Użytkownik podaje Adres e-mail; W trakcie korzystania ze Strony Internetowej możliwe jest również pobieranie dodatkowych informacji, w szczególności: adres IP przypisany do komputera bądź urządzenia mobilnego Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIAAdministrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych w Regulaminie wykorzystując dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Wskazujemy, że w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników na podstawie zgody, Użytkownikom w każdej chwili przysługuje prawo do jej wycofania, cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkowników przed jej wycofaniem

 1. PRAWO DO SPRZECIWU

6.1 Czym jest prawo sprzeciwu? Prawo sprzeciwu jest jednym z uprawnień przysługujących naszym Użytkownikom na mocy art. 21 RODO.

6.2. Kiedy możesz z niego skorzystać? W każdej chwili.

6.3. Jakie przetwarzanie obejmuje sprzeciw? Uprawnienie to dotyczy przetwarzania danych osobowych, opartego na przesłankach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. 3 lit. e) lub f) RODO, tj.:

 • niezbędnego do wykonania zadania realizowanego przez nas w interesie publicznym lub w ramach w władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
 • niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dodatkowo, w dowolnym momencie, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

6.4. Jakie skutki wywołuje wniesienie sprzeciwu ?W przypadku skorzystania przez Użytkownika z tego prawa, Administrator nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych w tym celu, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Użytkowników istnieją ważne dla Administratora prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkowników lub wtedy, gdy dane Użytkowników będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane:

7.1. w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych – do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

7.2. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu –do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od jej udzielenia;

7.3. w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, w szczególności podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne, firmom księgowym, informatycznym, hostingowym, podmiotom świadczącym pomoc prawną, drukarniom oraz agencjom marketingowym. W przypadku integracji Konta Użytkownika z portalem Facebook, dane charakteryzujące sposób korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne) w celach marketingowych:

 • oznaczenia Użytkownika,
 • informacji o korzystaniu z Serwisu;
 • oznaczenia sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Użytkownika.
 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa:

9.1 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

9.2 prawo do sprostowania (poprawiania bądź uzupełnienia) swoich danych;

9.3 prawo do ograniczenia przetwarzania danych (ograniczenie przetwarzania danych do ich przechowywania bądź nieusuwanie danych, w zależności od wyrażonego żądania);

9.4. prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

9.5. prawo do przenoszenia danych;

9.6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9.7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;

Z tych praw Klienci mogą skorzystać, przesyłając wniosek w wiadomości na wskazany powyżej adres email. Jednocześnie informujemy, że aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam na Państwa uwierzytelnienie. Zakres każdego z tych praw oraz podstawy do wystosowania żądania wynikają z odpowiednich przepisów RODO.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Administrator nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, podjęliśmy także szereg działań technicznych i organizacyjnych, mających na celu dostosowanie działalności do wymogów w zakresie ochrony danych osobowych do RODO.